מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

תנאים כלליים ומדיניות פרטיות

הסכמה לתנאים הכלליים ומדיניות הפרטיות שלהלן הינה תנאי לשימוש בשירות ומהווה הסכם בין החברה (להלן: “”Clicko) לבינך ( להלן: “המשתמש”) לכל דבר ועניין.

  1. תנאי השימוש בשירות

1.1. Clicko מציגה עבור המשתמש את פרטי ההתקשרות ושאר נתונים של ספקי השירות ומאפשרת למשתמש לתעד את ההתקשרות שלו עם הספקים (להלן: “השירות”). השירות ניתן ללא עלות. Clicko אינה אחראית לכל העלויות הכרוכות בשימוש בשירות, לרבות עלויות טלפון סלולארי ורשת אינטרנט.

1.2. אין צורך לבצע רישום לשירות ועל המשתמש אינה חלה חובה למסור את פרטיו על פי דין. יחד עם זאת, ככל והמשתמש בחר להזין את פרטיו כגון: שמו המלא, דוא”ל וסיסמא וכן מס’ טלפון (להלן: “פרטי המשתמש”). המשתמש מאשר, כי כל הפרטים האישים שימסרו על ידו ל Clicko מלאים ומדויקים ונמסרו מרצונו ובהסכמתו.

מדיניות הפרטיות

  1. מידע הנובע מהשירות

2.1. במסגרת מתן השירות, Clicko אוספת מידע אודות פרטי המשתמש ופרטי השירות (כגון פרטי השיחה), הסכמי השירות עם ספקי השירות שלך וכן הקלטת הפניות עם ספקי השירות;

2.1.1. מובהר בזאת כי Clicko מקבלת מידע על סמך השימוש שהמשתמש עושה בשירות (לרבות, פרטי מכשיר, מידע על מיקום, אחסון מקומי וקובצי Cookie ומזהים אנונימיים).

(להלן: “המידע”).

2.2. Clicko עושה מאמץ להגן על המידע בפני גישה בלתי מורשית, שינוי בלתי מורשה וכן בפני חשיפתו או מחיקתו של המידע.

2.3. מרבית מהמידע מוצפן באמצעות SSL.

  1. אבטחת מידע והשימוש במידע

3.1. Clicko מונעת את הגישה של צדדים שלישיים לפרטי המשתמש ומאפשרת גישה אך ורק לעובדים ולקבלנים של Clicko הזקוקים למידע לצורכי השירות ואשר כפופים לחובות סודיות מחייבות.

3.2. השירות מאפשר למשתמש לשתף מידע עם אחרים. כאשר המשתמש משתף מידע באופן ציבורי, מנועי חיפוש יוכלו להכניס אתו לאינדקס שלהם. כמו כן, ידוע למשתמש, כי אם משתמשים אחרים בשירות יודעים את כתובת הדוא”ל שלו או אם יש בידם פרטים אחרים המזהים אותו/ה.

3.4. הוראות סעיף 3.1 לא יחולו במקרים הבאים:

3.4.1. אם המשתמש אישר ל Clicko לעשות שימוש ו/או לפרסם את פרטי המשתמש לרבות פניה מוקלטת או הסכם הספק (להלן: “התכנים”); המשתמש מצהיר ומתחייב כי עם אישור שליחת דואר אלקטרוני של התכנים או עם הסכמתו לכך שהתכנים ישותפו ברבים, Clicko תהא רשאית לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם, כראות עיניה.

3.4.2. מידע שיועבר לגופים מסונפים ו/או חברות ו/או אנשים אשר יבצעו עיבוד חיצוני למידע שיועבר על ידי Clicko. למען הסר ספק, גופים אלו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של Clicko ולכל דרישות הסודיות והאבטחה הנדרשות.

3.4.3. מידע שClicko תהא חייבת לגלותו לפי כל דין.

3.4.4. אם משתמש החליט על פי שיקול דעתו לאפשר למשתמשים אחרים לצפות, להגיב ולתקשר בכל נושא הקשור בתכנים שלו (“הרשת חברתית”).

3.5. Clicko משתמשת במידע שנאסף על ידה כדי לספק, לתחזק, לשפר את השירות, כדי לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על Clicko ועל המשתמשים בשירות. ידוע למשתמש, שClicko  תהא רשאית לאסוף מידע אנונימי של משתמשים בשירות לצרכים סטטיסטיים, ולפרסמם ברבים.

3.6. המשתמש מסכים, כי Clicko תעשה שימוש במידע על מנת להציע לך תוכן מותאם לצרכיך.

3.7. ידוע למשתמש, שClicko  עשויה לעבד את פרטי המשתמש שלך בשרת הממוקם מחוץ לארץ מגוריך.

3.8. Clicko תבקש את הסכמתך לפני שתשתמש במידע למטרה שאינה נכללת במדיניות פרטיות זו.

תנאים כללים בנוגע לשירות

  1. קניין רוחני

4.1. מובהר בזאת כי כל הזכויות בשירות, לרבות זכויות יוצרים, זכויות פטנט, סימן מסחר, מדגם, סודות מסחריים וכל זכות אחרת אשר בבעלות Clicko, כפי שהן כיום וכפי שיהיו בעתיד, הינן של Clicko בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות בהן.

4.2. למשתמש ניתנת הזכות לעשות שימוש בשירות בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל. זכויות אשר אינן מוקנות במפורש למשתמש על פי הסכם זה, אינן ניתנות במשתמע, והינן זכויותיה הבלעדיות של Clicko. בלי לפגוע בכלליות האמור, בכל הקשור בשירות ו/או בכל חלק ממנו, המשתמש אינו רשאי וימנע מהאמור להלן:

4.2.1. נקיטת כל פעולה, במישרין או בעקיפין, אשר מטרתה ערעור ו/או פגיעה ו/או צמצום זכויות הקניין הרוחני של Clicko בכל צורה שהיא.

4.2.2. לעשות שימוש שלא כדין בשירות. “שימוש שלא כדין” משמעו כל שימוש שאינו חוקי ו/או מהווה הפרת כל דין.

  1. הגבלת אחריות

5.1. השירות ניתן למשתמש “AS IS” וClicko – לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין שימוש בשירות או תקינות השירות. בשום מקרה Clicko לא תהא אחראית כלפי המשתמש או מי מטעמו בגין כל זנק ישיר או עקיף, הפסד רווחים, נזקים מיוחדים או פיצויים לרבות בגין פיצויים עונשים, או כל תביעה או דרישה שתוגש הקשורה בשירות ו/או השימוש בשירות.

5.2. Clicko לא תהא אחראית על השימוש שהמשתמש יעשה בתכנים (כהגדרתם לעיל) וכל שימוש שהמשתמש יחליט לעשות עם התכנים הינם באחריותו הבלעדית.

5.3. Clicko לא תהא אחראית לתקינותו של ציוד הקצה, ו/או התאמתו לצורך שימוש בשירותים, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לוודא כי ציוד הקצה תואם את הנדרש לצורך אספקת השירות.

5.4. אספקת השירות תהא כפופה לזמינות ותקינות רשתות האינטרנט והרשתות הסלולאריות ואין Clicko נושאת בכל אחריות בקשר לכך.

5.5. Clicko לא תהא אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועברים במסגרת השירות (“תכני השירות”). המשתמש מסכים ומתחייב כי אין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי Clicko בגין כל אבדן, נזק או הפסד ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכני השירות. התכנים הכלולים בשירות, עלולים להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס.

5.6. Clicko לא תהא אחראית לשמירתן, תקינותן או שלמותן של ההקלטות המתועדות במסגרת השימוש בשירות. למען הסר ספק, יובהר כי שירותי ההקלטות ניתנות לClicko על ידי ספק חיצוני, ונשמרות בשרתים חיצוניים לClicko.

5.7. Clicko פועלת כספק עצמאי ואין היא קשורה לספקים איתם המשתמש יתקשר באמצעות השירות.

5.8. Clicko לא תהא אחראית לחיסיון המידע והתכנים אשר יופצו על ידי משתמשים ברשת החברתית של השירות וכן לא תהא אחראית להודעות של משתמשים, לרבות תוכנם, אשר יופצו באמצעות הרשת החברתית.

  1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את Clicko בגין כל העלויות וההוצאות הכרוכות עם האמור לרבות שכר טרחת עו”ד, אשר Clicko תידרש לשאת בהם או תהא אחראית להם, או שתצטרך לשלם בגינם ככל שהדבר נובע מתביעה ממשית או נטענת, הנסמכת כולה או חלקה על הפרה שנעשתה על ידי המשתמש או מי מעובדיו, או סוכניו או כל מי מטעמו של דרישות הסכם זה.

  1. הוראות כלליות

7.1. בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירות, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

7.2. הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת הדין.

7.3. כל הודעה אשר תשלח Clicko למשתמש לכתובת שמסר לה, תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה.

7.4. מדיניות הפרטיות והתנאים הכללים המפורטים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת. Clicko לא תצמצם את זכויות המשתמש המובאות במסגרת מדיניות פרטיות והתנאים הכללים ללא הסכמת המשתמש מראש. Clicko תפרסם שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאים הכללים בדף זה, ובמידה שהשינויים יהיו משמעותיים, תפורסם הודעה בולטת יותר.

7.5. Clicko תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להגביל או להתלות, את השימוש של המשתמש בשירות מכל סיבה שהיא.

יצירת קשר

חשוב לנו שתבינו היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחושו בנוח כשאתם גולשים באתר שלנו ו/או משאירים לנו את פרטיכם לטובת יצירת קשר. אם יש לכם שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצרו עם חברתנו Clicko במייל: [email protected]

דילוג לתוכן